Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible - ukázky textů

2. 1. 2018

Starý zákon

 

Adam a Eva /1/

 

…Adam a jeho žena žili v zahradě ve shodě s přírodou a se všemi tvory. Milovali Boha a věděli, že i on je má rád stará se o ně.Jen jednoho se měli vystříhat , nesměli ochutnat ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého.

Jednou však přece jen okusili zakázané ovoce. Uvědomili si, že provedli něco zlého, a poznali, co je strach.

Bůh je za trest vyhnal z rajské zahrady, aby neokusili ovoce ze stromu života a byli tak živi navěky. Potom Bůh vykázal Adama a jeho ženu z ráje Edenu, aby obdělávali zemi, z níž vzešli.

 

Kain a Ábel /2/

 

…Když Adam a Eva odešli z Edenu, byli stále spolu a starali se jeden o druhého. Brzy se jim narodil chlapec Kain a později Ábel. Oba chlapci pomáhali rodičům .Všichni museli tvrdě pracovat, aby měli dostatek potravy. Kain byl zemědělec, Ábel zase pastýř. Bylo zvykem, že lidé vyjadřovali Bohu vděčnost za úrodu, a tak nosili obětní dary. Ábel přinesl ovci a Kain dar z plodin země. Bůh přijal jen Ábelův dar a Kainův odmítl. Kain se rozhněval. Tehdy mu Bůh řekl: ,,Budeš-li konat dobro, přijmu i tvůj dar. "Na Kainovi bylo vidět , že má zlou vůli a že má v úmyslu udělat něco zlého. Jednoho dne pak , když byli oba na poli , napadl Kain Ábela a zabil ho.

Bůh ho za to potrestal znamením na čele, které musel nosit jako symbol své špatnosti. Půda mu už nedá žádnou úrodu, už nebude bydlet na jednom místě, ale bude se toulat a bloudit.

 

Potopa /3/

 

…Uplynula léta a staletí a Bůh viděl, že je na zemi všechno jinak ,než by mělo být. Lidé byli k sobě zlí, ubližovali si, klamali a podváděli se navzájem a na Boha zapomínali. Země byla neřestí. Bůh se rozhodl, že všechno živé zničí.Jen Noe jediný našel u Boha milost ,protože byl nespravedlivější a nejčestnější. Proto s ním Bůh uzavřel smlouvu. Noe dostal za úkol vyrobit archu , do které měl vzít s sebou své syny ženu a ženy svých synů a z každého druhu živočichů jeden pár a také dostatek jídla pro sebe a zvířata. Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Potom se spustil hustý liják , vody stoupala a zaplavily celou zemi. Voda zahubila všechno, co se pohybovalo na zemi i nad ní. Zůstal jenom Noe a co s ním bylo na arše.

 

Zmatení jazyků /4/

 

…Noemovo potomstvo postupně zaplnilo celou zemi. Všichni pocházeli z jedné rodiny, mluvili stejnou řečí. Učili se společně hospodařit, pěstovat obilí a také stavět nová města. Po čase se rozhodli, že si vybudují město a věž, jejíž vrchol bude sahat až do nebe, a že se stanou slavní. Začali si myslet, že Boha už nepotřebují. Ale Bohu se jejich pýcha nelíbila a rozhodl se , že jim zmate jazyk, aby si navzájem nerozuměli. Na zemi propukl nepředstavitelný zmatek. Lidé si navzájem přestali rozumět a pak bylo velmi těžké takovou náročnou stavbu dokončit. Bůh potom lidi rozehnal po celé zemi. Město s věží zůstalo rozestavěné a bylo nazváno Bábel, což znamená zmatek, protože tam Bůh zmátl jazyky celé země.

 

Sodoma a Gomora /5/

 

V zemi kananejské stála dvě slavná a bohatá města - Sodoma a Gomora. Právě bohatství přivedlo tyto lidi k záhubě. Zpychli, zatvrdili se a oddali se rozkoším. Z rozmařilosti páchali ukrutenství zlé skutky. Proto se Bůh rozhodl , že je potrestá a tato dvě města zničí. Nedaleko Sodomy žil skromně se svou ženou Sarrai pastevec Abram. Byli už oba staří a neměli děti. Protože to byli dobří lidé a žili skromně. Jednou je navštívili tři poutníci., mezi nimi byl i sám Bůh. Abram je pohostil a oni mu za to zvěstovali narození syna. Abram se dozvěděl od poutníků , že jdou do Sodomy a Gomory se podívat, zda je to tam tak zlé. Jestli ano, že města zahubí. Abram  prosil, ať odpustí celému městu, když tam bude alespoň deset spravedlivých. Jen jeden – Lot se svou rodinou, dcerami a zeti našel u Boha milost, a tak se je rozhodl uchránit . Přikázal jim, až začne pohroma, aby utíkali pryč a neohlíželi se. Lotova žena se ohlédla a proměnila se v solný sloup.

 

 

 

David a Goliáš /6/

 

…Stalo se , že Filištínští sebrali vojsko a vytáhli proti Izraeli. Izraelci měli z Filištínských strach, nebylo úniku. Mezi Filištíny vynikal jeden statný bojovník – Goliáš., který stále provokoval Izraelce a vyzýval neozbrojené na souboj. Nikdo se neodvažoval dát se s obrem do boje, Odvahu v sobě našel chlapec jménem David, který přijal výzvu k boji. Bez brnění a zbroje , jen prakem a kamenem. se postavil Goliášovi . David vytáhl z mošny oblázek , vložil ho do praku a vystřelil na Goliáše. Kámen prorazil obrovi čelo a ten se skácel k zemi.

 

 

Šalamounovo přání /7/

 

…Šalamoun si mohl přát cokoli – mohl chtít bohatství , zdraví, moc, slávu…Šalamoun ve snu uvažoval a řekl:,, Bože , prokazoval jsi milosrdenství mému otci Davidovi a mě jsi po něm ustanovil králem. Cítím se však příliš mladý a nezkušený pro tento úkol. Neumím rozeznat dobré od zlého, jak mohu soudit tuto zemi a vést tak velký národ? Proto tě prosím jen o jedno – dej mi moudrost. Pomoz mi, aby moje srdce vidělo, co je dobré a co zlé.“ Hospodin Šalamouna vyslechl a řekl:,, Nežádáš bohatství ani slávu a dlouhý život, ani abych tě zbavil tvých nepřátel. Dám ti, o co žádáš. Ale navíc dostaneš to , oč jsi nežádal : bohatství a slávu, v nichž se ti žádný král , který byl, je a bude, nevyrovná . Když budeš chodit po cestách, které ti určím, a přitom budeš zachovávat má přikázání, odměním tě i dlouhým životem.“

 

 

 

 

Nový zákon

 

 

Krutý Herodes /1/

 

Když odešli mudrcové, kteří se chtěli poklonit novorozenému králi v Betlémě, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a přikázal mu, aby vzal své dítě i jeho matku a uprchli společně do Egypta a aby tam byl, dokud mu nedá znamení k návratu. Ještě té noci vzal Josef svou ženu i dítě a vydal se na cestu do Egypta. Král Herodes zatím čekal na mudrce, kteří mu slíbili, že mu přinesou zvěsti o novém králi. Nakonec pochopil, že ho mudrcové oklamali a vrátili se domů jinou cestou.To ho velmi pobouřilo, a tak, zaslepený zlostí a strachem o královský trůn, přikázal svým vojákům, aby povraždili v Betlémě a jeho okolí všechny novorozené chlapce ve věku do dvou let. V té době už byli Josef a Marie na cestě do bezpečí. V Egyptě se usídlili a přečkali tam dobu Herodovy vlády. Po smrti krále Heroda se Josef na příkaz anděla Páně vydal se svou rodinou na cestu zpět domů. Když se však doslechl, že v Judsku kraluje Herodův syn Archelaos, zalekl se a zamířil do Galileje, kde se usadil ve městě Nazaret. Tak se naplnila i další předpověď proroků, že Ježíš bude nazván Nazaretským

 

O pleveli mezi pšenicí /2/

 

Ježíš často vysvětloval své učení v podobenstvích, aby ho lidé lépe pochopili. Tak například nebeské království přirovnal k poli, na kterém dobrý člověk zasel obilí a jeho nepřítel tam tajně v noci zasel i plevel. Po určité době vyrostlo stéblo a nasadilo na klas. Tehdy se ukázal i plevel. Když sluhové chtěli plevel vytrhat, hospodář je zastavil a vysvětlil jim, že s plevelem by vytrhali i obilí a ať počkají až do žní. Pak řekl žencům, aby nejprve sebrali plevel do otýpek ke spálení a obilí shromáždili do stodoly. I svět je jako ono obilné pole, obilím jsou lidé dobří a plevelem jsou lidé zlí, sobci, způsobující jiným lidem bolest. Ti, kteří páchají nepravosti, shoří v ohnivé peci jako ten plevel, dobří lidé však zazáří jako slunce.

 

O dvou stavitelích /3/

 

Jednou ve svém kázání Ježíš vyprávěl o dvou stavitelích - o dvou mužích, kteří stavěli dům. Každý člověk, který pozorně poslouchá jeho slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Když přišla povodeň a vichřice, dům odolal a nespadl,protože měl základy na skále. Člověk, který poslouchá jeho slova ,ale neplní je, je podoben bláznivému muži, který postavil svůj dům na písku. Když přišla povodeň a vichřice, dům se zřítil a zůstaly z něho jen sutiny, protože měl základy na písku. Písek není dobrý základ pro dům. Lidé poslouchali a Ježíšovo učení brali jako dobrý základ pro život. Kdo ho nepřijme a řídí se jenom svým rozumem, staví život na písku

 

Ať hodí kamenem... /4/

 

...Jednoho rána ,když přišel Ježíš do chrámu a začal kázat, vstoupili do chrámu zákoníci a farizeové a vedli s sebou ženu obviněnou z nevěry. Žena byla vylekaná a rozhořčení muži s ní zacházeli drsně. Postavili ji před Ježíše a řekli mu o tom, jak byla žena přistižena při činu jako cizoložnice. Navrhovali ženu kamenovat, jak

jim přikázal Mojžíš. Lidé věděli, že Ježíš je milosrdný. Kdyby této ženě odpustil, mohli by ho obvinit, že porušuje Mojžíšovy zákony. K jejich údivu se Ježíš po chvíli zeptal : ,,Kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní kamenem !" Farizejští a zákoníci se zarazili . Nečekali , že by si někdo dovolil poukázat i na ně. Potom se je-den po druhém vytráceli z chrámu,protože každý z nich se někdy dopustil nějakého hříchu. Ženě pak řekl, že ani on ji neodsuzuje, ale ať už nikdy nehřeší !

 

O marnotratném synu /5/

 

...Jindy zas Ježíš vyprávěl příběh o člověku, který měl dva syny.

Jednoho dne ten mladší řekl otci, ať mu dá díl majetku, který mu náleží. A tak otec rozdělil svůj majetek mezi oba syny. Po několika dnech mladší syn vzal svůj majetek a odešel do jiné země. Tam vše, co měl , utratil v radovánkách se svými přáteli. Dolehla na něho nouze, a tak se dal na žebrotu. Nakonec se uchytil u jednoho sedláka, kde vykonával pomocné práce. Hladem a nouzí trpěl dál. Vzpomněl si tehdy na domov, kde měl všeho dostatek. Když se vrátil domů, otec ho vlídně přijal. Syn se přiznal, že zhřešil i proti nebi i proti otci samému.

Otec vzal syna zpátky do rodiny, nechal ho obléct a uspořádal na jeho počest velkou hostinu. Starší syn, který se vrátil z práce na poli, se ptal svého otce, co to má znamenat a odmítal se hostiny účastnit. Otec mu domlouval, ale starší syn mu jen odpověděl, že on sám slouží svému otci tak dlouho a nikdy neporušil žádný jeho příkaz, přesto mu nikdy nedal ani kůzle. Ale když se vrátil syn, který promarnil jeho majetek, dal pro něho zabít vykrmené tele. Otec mu vysvětloval, že on je stále s ním a všechno , co mají, je společné. Otec vysvětloval své počínání tak, že jeho ztracený bratr byl pro něho mrtvý, ale když se opět vrátil, je jako živý, proto je důvod se radovat a hodovat.

 

Jidášova zrada /6/

 

...Blížily se svátky nekvašených chlebů- Velikonoce a Ježíš věděl, že ho odsoudí na smrt a ukřižují. Velekněží, farizeové a zákoníci ho nenáviděli a hledali způsob, jak by se ho zbavili. Sešli se v domě velekněze Kaifáše. Chtěli se svého protivníka zmocnit, ale báli se lidu. Tehdy k nim přišel jeden z dvanácti učedníků- Jidáš Iškariotský a nabídl jim, že ho za peníze zradí. Určili mu odměnu třiceti stříbrných a on od té chvíle hledal vhodnou příležitost, kdy kolem Ježíše nebudou zástupy lidí, aby jim ho vydal.

 

Ježíš a Tomáš /7/

 

Tomáš, jeden z dvanácti učedníků, s nimi nebyl, když se jim Ježíš zjevil poprvé. Učedníci pověděli Tomášovi o tom, že viděli Pána. On jim však nevěřil a trval na tom, že dokud neuvidí na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevloží svůj prst do rány na jeho boku, neuvěří. Po osmi dnech byli učedníci znovu v domě. Tentokrát byl s nimi i Tomáš. Ježíš se opět zjevil a obrátil se k Tomášovi s pokynem, aby položil svůj prst do rány a prohlédl si jeho ruce. Tomáš až tehdy uvěřil, protože vše viděl na vlastní oči. Ježíš mu tehdy řekl, že blahoslavení lidé nic neviděli a přesto uvěřili.

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA